23 Νοέμβριος 2017

Η τοκόλυση διαρκείας δεν είναι αποτελεσματική

Είναι η τοκόλυση διαρκείας αποτελεσματική ?

Πρόσφατη μετα-ανάλυση , δημοσιευμένη στο έγκυρο διεθνές περιοδικό BMJ έδειξε πως η τοκόλυση διαρκέιας ΔΕΝ βελτιώνει το περιγεννητικό αποτέλεσμα , σε σύγκριση με την τοκόλυση 2 ημερών . Για τον λόγο αυτό δεν συστήνεται .
Η τακτική του over-treatment (της υπερχορήγησης φαρμάκων δηλαδή ) εφαρμόζεται πολλές φορές από τον ιατρό υπό τον φόβο της ευθύνης λόγω 'αδράνειας' και της δυσαρέσκειας που μπορεί να προκαλέσει ο πρόωρος τοκετός στους γονείς.
Στην κλινική πράξη πάραυτα η χορήγηση τοκολυτικών πέραν των 48 ωρών δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να αλλάξει περαιτέρω το τελικό αποτέλεσμα.

Η μετα-ανάλυση αυτή έρχεται να προστεθεί στις συστάσεις των διεθνών πρωτοκόλλων περί τοκόλυσης 48 ωρών . Το φάρμακο που προτείνεται στην τοκόλυση ήταν η νιφεδιπίνη (adalat) σε αντίθεση με τη ριτοδρίνη (utopar) η οποία εγκαταλείφθηκε και έπαψε να μελετάται στη διεθνή ερευνητική βιβλιογραφία εδώ και πάνω από μια δεκαετία , λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών της.

links : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27550838


http://onlinelibrary.wiley.com/.../10.11.../1471-0528.14249/full